Test


test - VRa

REGISTR RIZIK A OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI

Posuzovaný objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení závažnosti rizika

Bezpečnostní opatření k dosažení stanovené výsledné míry rizika R

P

N

H

R

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem; * obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým předmětem;

2

3

2

12

* preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, odstraňování závad; * včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); * vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace; *šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami; * neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama; * seznámit se s návodem pro použití; * před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení, * neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny; * provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu; * nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod., * kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru) ČSN 33 1600 ed.2;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Kancelářské práce

* naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech;

2

2

2

8

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm); * udržování pořádku; * důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk,

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Kancelářské práce

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

2

2

2

8

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku; * nesedat na okraje stolů a židlí; * nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Kancelářské práce

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem)

2

1

2

4

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami; * při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky; * při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku,

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Kancelářské práce

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka

2

2

2

8

* udržování pořádku na stolech a ve skříních; * rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů; * nepřetěžování polic, regálů;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Kancelářské práce

* opaření vodou, horkými nápoji

2

2

2

8

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic; * zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Zařízení se zobrazovacími jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku (NV č. 361/2007 Sb., v platném znění)

2

2

2

8

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače; * používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem; * vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 40 až 60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové ose; * v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na obrazovce); * přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem (bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky); * přestávky se zařazením kompenzačních cviků; * pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem; * NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů Předpisy: - ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)

- ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00

- ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic (12.00)

- ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 1: Úvod (12.00)

(další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a NV č. 361/2007 Sb.)

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Kancelářské práce

Zařízení se zobrazovacími jednotkami

* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice (útlak nervů)

2

2

2

8

* vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, umožnění vhodných poloh rukou, přestávky v práci * příloha č. 7 NV č. 361/2007Sb., ve znění pozdějších předpisů viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy / Dveře, vrata, okna

Pracovní prostředí - osvětlení

* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní činnosti, zvýšená možnost úrazu

3

2

3

18

* volba míst práce dle nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného místního osvětlení; * rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy a jejich části

Podlahy, komunikace - pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy

3

2

2

12

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; * nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování); * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy a jejich části

Podlahy, komunikace - pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, pracovní stoly, skříně apod.

2

2

2

8

* správné rozmístění nábytku, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. (dle ČSN 73 5105, ČSN 26 9010 atd.)

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy a jejich části

Podlahy, komunikace - pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí

2

3

2

12

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; * otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); * označení určených únikových cest a nouzových východů; * dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření.

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy a jejich části

Schody - pohyb osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů

* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

3

2

2

12

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest; * přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích; * správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.; * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky; * používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;

1C Publishing EU s.r.o./ provozní budovy a jejich části

Sociální zařízení

(WC, umývárny apod.)

- uklouznutí, zakopnutí

- možnost epidemiologické nákazy, kožní nemoci apod.

- pád; naražení, zlomeniny částí těla

3

3

3

27

* udržovat rovný a nekluzký stav povrchu podlah

* provádění pravidelného úklidu, dezinfekce

* provádění průběžné kontroly stavu a údržby

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční osobní vozidla

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody: - srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), - náraz vozidla na překážku - převrácení vozidla, - sjetí vozidla mimo vozovku, - najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby vozidlem, - přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci;

3

3

3

27

* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení řidičů; * dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.; * nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace; * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí; * dodržování pracovního režimu;

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční osobní vozidla – venkovní komunikace

- kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem

3

4

3

36

- vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola; * zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání chodníku větší než 1 : 12 * dopravní značení dle potřeb povozu a ohrožení osob; * podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Účastníci silničního provozu, ohroženi

*nárazem vozidla na pevnou překážku,

*srážkou s jiným dopravním prostředkem,

*srážkou s osobou,

*omezením výhledu řidiče,

*omezením ovládání vozidla,

*zraněním řidiče při havárii,

*mikrospánkem řidiče,

*řízením motorového vozidla bez oprávnění,

*nezajištěním, uvolněním, nákladu,

*odpadnutím kola za jízdy,

*prasknutí, vzplanutí, pneumatiky za jízdy,

*špatného technického stavu vozidla,

*nedodržením dopravních předpisů,

nebezpečným stavem vozovky.

3

4

3

36

Dodržovat ustanovení vyhlášky o provozu na silničních komunikacích.

Před jízdou nepožívat alkoholické nápoje ani jiné omamné látky.

Při řízení vozidla se mu plně věnovat a nerozptylovat se jinou činností.

Při havárií vozidla s následkem poranění osoby poskytnout této první pomoc a přivolat jednotku záchranné služby.

Před, na, čelní sklo automobilu neumísťovat žádné předměty, které by vadily řidiči ve výhledu.

K zabránění námrazy na čelním skle auta používat v zimě do ostřikovačů nemrznoucí směs.

Při vzniku námrazy mít od ní vždy vyčištěné všechna okna.

Automobil neřídit se sníženou schopností jeho ovládání.

Za jízdy být připoután bezpečnostním pásem.

Dodržovat zákonem stanovené bezpečnostní přestávky.

Nepřipustit, aby vozidlo řídila náležitě neproškolená, odborně nezpůsobilá osoba.

Při převedení řidiče k řízení jiného druhu vozidla jej poučit o řízení tohoto vozidla podle návodu výrobce.

Před započetím jízdy se přesvědčit o bezpečném zajištění nákladu a podle potřeby se během přepravy přesvědčit zda nedošlo k jeho uvolnění.

Po každé montáži kola je zapotřebí zkontrolovat dotažení jeho šroubů a matic.

Před započetím jízdy a podle potřeby i v průběhu přepravy zkontrolovat stav pneumatik, případně je vyměnit.

Před započetím jízdy provést kontrolu technického stavu vozidla, zjištěné závady odstranit.

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Účastníci silničního provozu, ohroženi při prováděné opravě auta při špatné viditelnosti jiným motorovým vozidlem.

3

3

2

18

Při snížené viditelnosti nevstupovat, nezdržovat se, ve vozovce bez použití reflexní vesty.

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Účastníci silničního provozu, ohroženi vznikem dopravní nehody v důsledku špatného technického stavu vozidla.

2

3

3

18

V předepsaných termínech a rozsahu provádět kontroly technického stavu vozidel.

Zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit.

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Zaměstnanci provádějící drobné opravy na vozidle, ohroženi při této činnosti zraněním.

3

3

2

18

Při práci se řídit pokyny výrobce pro danou činnost.

Při práci používat nepoškozené nářadí.

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Osoby nacházející se v místě požáru vozidla, ohrožené popálením ohněm resp. následným výbuchem.

2

2

3

12

Vybavit automobil hasicím přístrojem.

1C Publishing EU s.r.o./ Doprava

Silniční vozidla

Účastníci silničního provozu, ohroženi zraněním v důsledku

sjetí, spadnutí, auta z vozovky,

smyku vozidla,

- pozdního ubrzdění vozidla.

2

2

3

12

Provádět včasné opravy silničních komunikací. Včas a důkladně provádět zimní údržbu silničních komunikací.

V Praze dne 5. 6. 2014

Zpracovala:

Silvie Šnebergerová

osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

Schválil:

Jednatel společnosti

Vysvětlivky

Hodnocení velikosti míry rizika identifikovaných nebezpečí

Pravděpodobnost ohrožení (P)

nahodilá

1

nepravděpodobná

2

pravděpodobná

3

velmi pravděpodobná

4

trvalá

5

Následek ohrožení (N)

poškození zdraví bez pracovní neschopnosti

1

absenční úraz (s pracovní neschopností)

2

vážnější úraz vyžadující hospitalizaci

3

těžký úraz a úraz s trvalými následky

4

smrtelný úraz

5

Názor hodnotitelů (H)

zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

1

malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

2

větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí

3

velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí

4

více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

5

K vlastnímu vyhodnocení rizika byly ukazatelé „N“, „P“ a „H“ jednoduše vynásobeny, a výsledný součin je pak ukazatelem míry rizika ( R ).

R = N x P x H

Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení úrovně rizika a prioritu bezpečnostních opatření. Pro stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik bylo provedeno rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V) celkové hodnocení míry rizika (R).

I. R větší než 100 - nepřijatelné riziko, velmi vysoké riziko, zastavit činnost a stanovení cíle SMBOZP

II. R 51 až 100 - nežádoucí riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření

III. R 11 až 50 - mírné riziko, potřeba nápravné opatření (dle platné právní úpravy, uplatnitelných jiných požadavků včetně technických norem a dokumentace BOZP)

IV. R 4 až 10 - akceptovatelné (přijatelné) riziko, zvýšit pozornost (plnit platnou právní úpravu, uplatnitelné jiné požadavky a dokumentaci BOZP)

V. R 0 až 3 - bezvýznamné riziko, riziko možno přijmout; není předmětem dokumentu Registru rizik a opatření

Za hodnocení míry rizik jednotlivých nebezpečí má odpovědnost VZ a odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

O B S A H

posuzovaný systém (činnost, práce)

posuzovaný subsystém

Výrobní a provozní budovy

Elektrická zařízení

Kancelářské práce

Provozní budovy a jejich části

Doprava

Silniční vozidla

Vysvětlivky

Vysvětlivky

Obsah

Obsah

Jmenný seznam seznámených osob s Registrem rizik a opatření

Jmenný seznam seznámených osob

Jmenný seznam seznámených osob s výše uvedeným Registrem rizik a opatření společnosti 1C Publishing EU s.r.o.

Níže uvedená osoba/odpovědný zástupce jiného zaměstnavatele byl proškolen o zásadách pohybu po provozovaných pracovištích společnosti 1C Publishing EU s.r.o. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a byl seznámen s bezpečnostními riziky – Registrem rizik a opatření společnosti 1C Publishing EU s.r.o. dále s místními podmínkami, včetně umístění hlavních uzávěrů vyskytujících se médií a s přijatými opatřeními ke zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a evakuace osob v případě mimořádné události, a to včetně umístění lékárničky a hasicích přístrojů na pracovišti.

Svým podpisem stvrzuje, že porozuměl uvedeným zásadám pro zajištění BOZP a rizikům a bude dodržovat obecně platné právní předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany a všechna bezpečností opatření, se kterými jsem byl seznámen.

poř. číslo

jméno, příjmení

datum narození

organizace

datum

podpis

DOPORUČENÉ PŘÍSPĚVKY

POSLEDNÍ 

PŘÍSPĚVKY